Основними вектороми  розвитку психологічної служби ПУМ є: створення сприятливих соціально-психологічних умов для творчого розвитку особистості дітей та підлітків на різних вікових етапах — від дошкільного до юнацького. Проведення психолого-педагогічної роботи з розв’язання різноманітних психо­логічних проблем, що виникають у процесі творчої діяльності, розвитку особистості підростаючого по­коління.

Для досягнення цієї мети психологічна служба координує свої дії з керівництвом, педагогічним колективом по­зашкільного закладу, батьками гуртківців, громадськістю та всіма зацікавленими особами й установами. Психологічна служба керується в своїй діяльності інтересами дітей та підлітків.

 Основними завданнями психологічної служби ПУМу є:

забезпечення створення сприятливих сощально-психолочних та індивідуально-психологічних умов для творчого роз­витку особистості гуртківців;

надання необхідної психологічно-педагогічної допомоги дітям і підліткам у розв’язанні гострих психологічних проблем особистості, зокрема у подоланні негативного впливу на роз­виток їхньої особистості несприятливих соціальних, еко­логічних та інших факторів;

підвищення рівня та якості навчально-виховної роботи в позашкільному закладі шляхом реалізації індивідуального, особистісного підходу до дітей і підлітків, правильної ор­ганізації диференційованого навчання й виховання;

сприяння виявленню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей дітей та підлітків в обраній ними сфері діяльності, надання їм допомоги у професійному самовизначенні, за­безпечення психологічно-педагогічної підтримки обдарованих дітей;

популяризація психологічних знань, прищеплення молоді вмінь та навичок самовдосконалення особистості, здорового способу життя.

Психологічна служба позашкільного закладу здійснює свою ро­боту у таких напрямах:

безпосередня психологічна робота з дітьми, керівниками гуртків, студій, секцій, адміністрацією закладу, батьками й родичами гуртківців, усіма зацікавленими особами та устано­вами шляхом спілкування, зустрічей, бесід, індивідуальних та групових консультацій, нарад, психологічно-педагогічних консиліумів, “круглих столів”, конференцій, семінарів, лекцій, воркшопів, ток-шоу, дискусій тощо;

методична робота, яка полягає в розробці матеріалів — навчальних планів, програм, рекомендацій, пам’яток з організації психологічно-педагогічної допомоги дітям, керівникам гуртків, батькам з урахуванням конкретних соціальних, економічних, екологічних умов;

науково-дослідна робота серед гуртківців, педагогів, бать­ків, яка передбачає вивчення окремих проблем та питань, щможуть виникати при використанні рекомендацій чи методів психологічної служби. Цей напрям роботи пов’язаний з нау­ковим аналізом негативних проявів у поведінці й творчій діяльності вихованців ПУМ. Він базується на використанні відповідних методів дослідження — спостереження, експерименту, опитування, тестування тощо.

Психологічна служба ПУМ застосовує у своїй роботі спеціальні методи, з-поміж яких слід зазначити такі:

систематичне вивчення соціальних та індивідуальних особ­ливостей психічного розвитку особистості дитини на різних вікових етапах, виявлення, попередження та подолання різних психічних відхилень унаслідок дії несприятливих фак­торів навколишнього середовища;

комплексна психодіагностика властивостей, якостей, твор­чих здібностей дитини, визначення її соціальності та інди­відуальності, виявлення сильних та слабких сторін її особис­тості та побудова на цій основі індивідуальних програм роз­витку творчої особистості здібних і обдарованих дітей;

психологічне консультування дітей, батьків, керівників гуртків і позашкільних закладів з метою ефективного прове­дення психологічної роботи з дітьми, надання їм методичної допомоги у самопізнанні, самоорганізації, творчому самови­раженні та самовдосконаленні, подоланні негативних наслід­ків для їхньої особистості несприятливих умов довкілля;

психогігієнічна, психопрофілактична та психотерапевтична робота з метою забезпечення повноцінного психічного роз­витку дитини, запобігання відхилень у становленні особис­тості, подолання негативного впливу несприятливих факторів на розвиток різних сторін особистості (спрямованості, емо­ційної сфери, здібностей тощо);

психологічно-педагогічна корекція відхилень у розвитку, навчальній діяльності й поведінці дітей з урахуванням впливу соціальних, індивідуальних та екологічних факторів;

експертна психологічна оцінка тематичних планів, гурткової роботи, нових педагогічних технологій, психологічної та педагогічної діагностики навчальних програм з метою визначення ступеня їх відповідності завданням гармонійного, творчого розвитку особистості дитини.